بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

مهندسی فرهنگی بر مبنای فرهنگ اصیل و اسلامی راه نجات کشور از فرهنگ تقلیدی

فرهنگ تقلیدی بلای یک جامعه است که زلزله نابودی ان را رقم می زند، تنها راه نجات جامعه استفاده از فرهنگ اصیل و اسلامی است و باید مهندسی فرهنگی پیاده سازی شود تا دغدغه ها رفع گردد.

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵