بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

بانوی زعفران کار بافتی از تجربیاتش می گوید

به خاطر کمبود آب در شهر بافت زعفران بهترین محصول است چون سالی سه چهار بار بیشتر آب نمی خواهد و بازدهی خوبی دارد

۱۶ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۹