بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

ولنگاری فرهنگی در برخی از مارکت های دیجیتال عرضه بازی

نمونه‌هایی از موارد نامناسب در باز های دیجیتالی وجوددارد و متاسفانه به زبان فارسی ترجمه و در صفحه اول دو مارکت معروف قرار گرفته است که این رواج فحشا و فساد در دنیای مجازی باعث ولنگاری فرهنگی در عرضه بازیها در مارکتهای دیجیتالی شده است.

۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱